anbi.html


A N B I

ANBI
Informatiepagina tbv:

Stichting Fronik Buurtboerderij
Westzanerdijk 150, 1507AL Zaandam
KvK 63865556
IBAN: NL65 RABO 0171685199
Fiscaal nummer (RSIN) 855432858
secretaris@fronikboerderij.nl

Bestuur:
Edwin Herzberg voorzitter
Mechel Mangelmans secretaris
Linda Bloem bestuurslid
Jerome den Enting bestuurslid

Het bestuur heeft geen recht op bezoldiging.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting zodanig een
administratie te voeren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
Administratie vastgelegd in kas- en bankboek. Handelingsbevoegdheden notarieel vastgelegd d.d. 3-8-2015 bij
acte ‘’oprichting en statuten van de Stichting Fronik Buurtboerderij.

IN EEN LATER STADIUM GAAN WE NOG TOEVOEGEN:

Financiele verantwoording, in de vorm van:
Balans
Staat van baten en lasten
Toelichting

joomla analytics