planfronikboerderij.html

Bestemmingsplan voor Westzanerdijk 150

Ontwikkellocatie grenzend aan plangebied Westzanerdijk 150

Het perceel Westzanerdijk 150 ligt aan de rand van het stedelijk gebied van Zaandam en aan het veenweidegebied. De locatie is gelegen aan het recreatieve fietspad (Westerwindpad) dat langs het open veenweidegebied van de Westzanerdijk naar Westerkoog loopt. Door de ligging, aan een recreatief pad en nabij het centrum van Zaandam, is de locatie zeer geschikt voor een nieuwe bestemming.

Op dit perceel is een vervallen boerderij gelegen met diverse opstallen. Deze ontwikkeling bevindt zich buiten de begrenzing van het plangebied. Aangezien de situering van het perceel op zodanige wijze is verbonden met en aansluit op de bestaande bebouwing, kan worden gesteld dat deze ontwikkeling opgemerkt moet worden bij het opstellen van het bestemmingsplan en vermeld moet worden in de toelichting, ondanks het feit dat de ontwikkeling zich nog in de onderzoeksfase bevindt.

Momenteel is op het perceel wonen toegestaan, maar het bestemmingsplan staat slechts 1 woning toe. De gemeente is eigenaar van de grond en heeft lange tijd de gronden verhuurd. Na de verhuurstop ter plaatse, heeft de gemeente het idee opgevat om een nieuwe invulling aan dit perceel te geven en op het perceel aanvullende woningbouw toe te staan. Vooralsnog wordt gedacht aan het uitgeven van drie (woon)kavels, al dan niet in particulier opdrachtgeverschap.

De ontwikkellocatie is van monumentale waarde. In dit licht onderzoekt de gemeente of de voormalige agrarische bedrijfsopstallen inclusief de boerderijwoning (woning, aangebouwde koestal en aangebouwde houten kapberg) beschermd moeten gaan worden als gemeentelijk monument. Indien de opstallen de monumentale status zullen verkrijgen, dan zal bij het formuleren van de (stedenbouwkundige) randvoorwaarden op grond waarvan de gronden zullen worden uitgegeven hiermee rekening gehouden worden.

( Voormalig agrarisch bedrijf aan de Westzanerdijk 150 )

Bron

 • Gemeente Zaanstad
  Toelichting > Hoofdstuk 4 Gebiedsvisie > 4.2 Ontwikkelingen
  Plan: Westzanerdijk
  Plantype: bestemmingsplan
  IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3755BP-0209

  joomla analytics